Instructor
TypeOnline Course
PriceFree
Buy NowBook Now

การออกแบบและพัฒนาพื้นที่การทำกิจกรรมสำหรับนักสร้างสรรค์ (Makerspace) เพื่อการบูรณาการความรู้และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของผู้เรียนซึ่งประกอบไปด้วย

  • ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
  • ทักษะด้านการคิดและแก้ไขปัญหา
  • ทักษะการทำงานร่วมกันและภาวะการเป็นผู้นำ
  • ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
  • ทักษะการรู้จักตนเอง
  • ทักษะการบริหารจัดการตนเอง
  • ทักษะการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง
  • ทักษะด้านความสัมพันธ์
  • ทักษะการรู้จักสังคม